Dzisiaj jest: 17.10.2017
Rachunek bieżący i pomocniczy
Rachunek BIZNES
Rachunek bieżący przeznaczony dla:
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek
 • osób będących przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnośći gospodarczej

Rachunek AGRO
Rachunek bieżący przeznaczone dla rolników

Rachunek pomocniczy
Rachunek bankowy, służący do wyodrębnienia środków na okreśłony cel i przeprowadzania określonychrozliczeń pieniężnych

Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy to:

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • karty płatnicze Visa Business
 • możliwość przelewania wynagrodzeń z rachunku firmy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe UNIKONTO pracowników
 • indywidualne negocjowanie warunków obsługi finansowej oraz wysokości oprocentowania środków na rachunku

Do wniosku o otwarcie rachunku AGRO należy dołączyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowę dzierżawy, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od specjalnej produkcji rolnej (jeśli wnioskodawca zajmuje się taką produkcją),
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacji REGON (dotyczy niektórych przedsiębiorców zajmujących się produkcją rolną).

Brak niektórych z wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi przeszkody w otwarciu rachunku. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie pozwala na późniejsze uzupełnienie dokumentacji, otwierając rachunek jedynie na podstawie oświadczenia rolnika.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku bieżącego i pomocniczego dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.
Tabela oprocentowania Rachunku bieżącego i pomocniczego.
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93