Nawigacja:   Lokaty  RedPol
Dzisiaj jest: 17.10.2017
Lokata terminowa RedPol

Okresy na jaki otwierana jest lokata RedPol:
Lokata otwierana jest na okres 100 dni.

Kwota lokaty:
Minimalna kwota lokaty to 5.000 zł.
Minimalna kwota lokaty z negocjowanym oprocentowaniem to 100.000 zł,

Dlaczego warto?

 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
 • pewność zysku
 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu,
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci,

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokaty kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.
 • Lokata Dopłata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania  obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.
 • Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. dokonaniem korekty odsetek.

Oprocentowanie:
Lokata RedPol oprocentowana jest według stopy redyskonta weksli.

Opłaty i prowizje:
Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z obsługą lokaty RedPol.

Odsetki od lokaty
Odsetki od lokaty zgodnie z dyspozycją mogą być:

 • przekazane na wskazany rachunek bankowy,
 • dopisane do kwoty lokaty,
 • wypłacane jednorazowo gotówką.

Aby otworzyć lokatę?

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
 • podpisać umowę
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

System Gwarantowania Depozytów
Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Regulamin oszczędnościowych lokat terminowych dla sób fizycznych w złotych w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.
Regulamin otwierania i prowadzenia reachunków depozytów terminowych dla przedsiębiorcó w walucie polskiej w Banku Spółdzielczym w Gąsocinie.
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93