Nawigacja:   O Banku  Udziałowcy
Dzisiaj jest: 17.10.2017
Zostań członkiem Banku Spółdzielczego w Gąsocinie.

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego...
Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, lub osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która powinna zawierać imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Deklaracja przystąpienia do Banku Spółdzielczego

O przyjęciu członków decyduje Zarząd, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały:
Członek Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50zł oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział. Członek będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 1000zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej 10 udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 500zł.
Członek może może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować.
Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie trzech miesięcy od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.

 

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 

Członekowie mają prawo:

 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) Banku Spółdzielczego,
 • uzyskiwać od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzelczego,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalnośći Banku Spółdzielczego i żądać informacji o soposobie ich załatwienia,
 • udziału w nadwyżce bilansowej.

Członkowie są zobowiązani:

 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.


Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Statut Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
ul. Główna 25
06-440 Gąsocin
tel./faks: (23) 671 40 93